Logo

SEKCJA RADIOLOGII KLATKI PIERSIOWEJ

 
Strona główna » Certyfikat

Certyfikat

A+ A-
 

Procedura i warunki otrzymania certyfikatu z zakresu diagnostyki obrazowej klatki piersiowej

 

  1. NIEZBĘDNE WARUNKI

-   ważne prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny

-   tytuł specjalisty Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lub specjalizacja IIº z Radiodiagnostyki

-   aktualna przynależność do Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

 

  1. KRYTERIA NADANIA CERTYFIKATU

A. Praca naukowa (habilitacja) w dziedzinie obrazowania narządów klatki piersiowej

 

     lub  

B. Praca przez co najmniej 5 lat po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z radiologii i diagnostyki obrazowej w ośrodku współpracującym z klinikami/oddziałami zajmującymi się schorzeniami klatki piersiowej, w którym prowadzone są kominki z tymi oddziałami oraz wykonywane są następujące procedury diagnostyczne:

 

 

- USG jam opłucnowych i/lub śródpiersia albo zmian w ścianie klatki piersiowej

- TK klatki piersiowej (co najmniej 1000 badań rocznie)

- MR klatki piersiowej (co najmniej 50 badań rocznie) poza badaniem serca

- Badania naczyniowe i zabiegi radiologii interwencyjnej w obrębie narządów klatki piersiowej poza sercem (co najmniej 50 zabiegów rocznie)

 

oraz

 

Wykonanie samodzielne lub udział w następujących procedurach diagnostycznych w okresie ostatnich 5 lat:

- USG klatki piersiowej (co najmniej 500 badań) - samodzielny opis/konsultacja

- TK klatki piersiowej (co najmniej 3000 badań) - samodzielny opis/konsultacja

- MR klatki piersiowej (co najmniej 100 badań) - wykonanie samodzielne lub udział w wykonaniu

- Uczestnictwo w kominkach z oddziałami zajmującymi się schorzeniami KLP

 

Potwierdzenie wykonania powyższych procedur odbywa się na podstawie podpisanego oświadczenia ubiegającego się o certyfikat potwierdzonego przez kierownika zakładu/jednostki. 

 

Komisja przyznająca certyfikat zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości oświadczenia poprzez wgląd w statystykę systemu opisowego jednostki (za zgodą kierownika zakładu radiologii i dyrektora jednostki). Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkować utratą certyfikatu bez możliwości ponownego ubiegania się o jego przyznanie.

 

oraz

 

Udokumentowana działalność naukowo-dydaktyczna w zakresie diagnostyki obrazowej klatki piersiowej. Wymagane jest uzyskanie 6 pkt (wg. poniższego formularza).

 

 

Stopnie naukowe - praca z zakresu diagnostyki obrazowej klatki piersiowej (KLP)*

Punkty

Tak/Nie

Suma

Doktorat

5

 

 

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne z zakresu diagnostyki obrazowej KLP*

Punkty

Liczba

Suma

Publikacja zagraniczna (lista filadelfijska) – I-szy autor

5

 

 

Publikacja zagraniczna (lista filadelfijska) –współautor

2

 

 

Publikacja krajowa – I-szy autor

3

 

 

Publikacja krajowa – współautor

1

 

 

Wykład na zaproszenie

3

 

 

Zjazd zagraniczny - prezentacja ustna - I-szy lub autor

3

 

 

Zjazd krajowy - prezentacja ustna - I-szy autor

2

 

 

Plakat zjazdowy (krajowy/zagraniczny) - I-szy autor

1

 

 

Komunikat/plakat zjazdowy (krajowy/zagraniczny) - współautor

1

 

 

Inne **

 

 

SUMA PUNKTÓW

 

*należy dołączyć kopie prac/stron tytułowych/programów zjazdowych

**należy wyszczególnić i dołączyć kopię/potwierdzenie

 

oraz

 

Udokumentowany udział w kursach/sympozjach z zakresu diagnostyki obrazowej klatki piersiowej w ostatnich 5 latach. Wymagany jest udział w co najmniej 3 kursach w tym okresie*

         *należy dołączyć kopie certyfikatów potwierdzających udział w odpowiednich zjazdach/kursach

 

oraz

 

Rekomendacja co najmniej dwóch osób posiadających certyfikat z zakresu diagnostyki KLP*

         *należy dołączyć pisemne rekomendacje

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku.

 

 
 

Copyright © 2016